Informacje o RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorami Państwa danych osobowych jest:

1) Ceramica Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27, 61-249 Poznań, KRS: 0000237413 (dalej jako: „Administrator”).

 

Jak można się skontaktować z Administratorem?

We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem listownie pod adresem: Ceramica Group Sp. z o.o. ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27, 61-249 Poznań, lub elektronicznie pod adresem email: kontakt@rosenthal.pl. W celu usprawnienia komunikacji prosimy opatrzyć korespondencję dopiskiem RODO.

 

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: ”RODO”), w celu:

1) wykonania zawartej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

3) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. w zakresie marketingu własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

4) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

5) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

8) na podstawie odrębnej zgody, w celu marketingu produktów lub usług podmiotów powiązanych i współpracujących z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne w celu realizacji umowy (zakupu towaru) lub świadczenia innego rodzaju usług przez Administratora.

 

Czy dane osobowe podlegają profilowaniu?

Profilowanie dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych. Profilowanie służy umożliwieniu przedstawienia Państwu oferty skrojonej pod Państwa gusta i potrzeby. W każdym czasie mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu względem takiego profilowania.

 

Administrator nie podejmuje względem Państw zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania.


Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać niektórym naszym kontrahentom, z pomocą których świadczymy dla Państwa usługi, takim jak: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, partnerzy handlowi (np. agenci, przedstawiciele, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych) i zapewniający obsługę księgową. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum i opiera się o ważna podstawę prawną.

 

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Jak długo dane osobowe są przetwarzane?

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych umów;

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora lub podmiotów powiązanych i współpracujących, będą przetwarzane do czasu odpowiednio zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub cofnięcia zgody.

3) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.


Czy dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)?

Poza EOG będą przekazywane wyłącznie dane osobowe zgromadzone w plikach cookies. Transfer odbywa się na podstawie Państwa zgody. W każdym czasie mogą Państwo nie wyrazić lub cofnąć zgodę na wykorzystywanie takich plików cookies i tym samym ich transfer poza EOG zaznaczając odpowiednie opcje w ustawieniach przeglądarki lub Deklaracji dot. plików cookies na stronie internetowej https://rosenthal.pl/.

 

Jakie prawa przysługują w zw. z przetwarzaniem danych osobowych?

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych, jeżeli dane przetwarzane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych osobowych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

9) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Menu

Ustawienia

Udostępnij

Utwórz darmowe konto aby dodawać ulubione przedmioty.

Zarejestruj się

Utwórz darmowe konto do korzystania z listy obserwowanych.

Zarejestruj się