Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ROSENTHAL

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.      Adres reklamacyjny oraz Adres odstąpienia od umowy- Ceramica Group sp.z o.o.  ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27,61-249 Poznań oraz sklep@rosenthal.pl

2.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3.      Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5.      Przedsiębiorca uprzywilejowany– osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6.      Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SKLEP ROSENTHAL;

7.      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rosenthal.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

8.      Sprzedawca - Ceramica Group sp.z o.o.  ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27,61-249 Poznań;

9.      Towar – produkty oferowanę w Sklepie internetowym;

10.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

11.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

12.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13.  Usługi świadczone drogą elektroniczną - funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: formularz kontaktowy, założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym, umożliwienie złożenia zamówienia w sklepie internetowym przy pomocy formularza zamówienia oraz usługa Newsletter, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

14.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące przyjęcie oferty Sklepu zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.rosenthal.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest  także regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy SKLEP ROSENTHAL, działający pod adresem www.rosenthal.pl, prowadzony jest przez CERAMICA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-249) ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27, NIP: 7891642205, REGON: 300061570, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237413

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Chrome, Safari, Opera, Firefox, Internet Explorer od wersji 11 i wyżej. Przeglądarka musi umożliwiać korzystanie z mechanizmów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies. W ramach naszego oprogramowania stosujemy pliki cookies w celu zoptymalizowanego wyświetlania zawartości strony. Informacje dotyczące plików cookies dostępne są w Polityce prywatności.

6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego oraz usługi Newsletter Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rosenthal.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem zakupy i powinien potwierdzić zapoznanie się z jego treścią. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub praw Przedsiębiorcy uprzywilejowanego przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.      Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, oraz podaniu danych koniecznych do wykonania Zamówienia, takich jak: Imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer telefonu.

2.      W celu dokonania rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu internetowego, podając w nim swoje prawdziwe dane.  Do zakupów w Sklepie internetowym uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.      Klient, w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
a) Imię i Nazwisko/Nazwa
c) Ulica
d) Numer domu
e) Miasto
f) Kod pocztowy
g)) Telefon
h) Adres E-mail
i) NIP UE- w przypadku wyboru opcji „Firma”

4.      W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.      W trakcie rejestracji oraz zakupu bez rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera zaznaczając odpowiednie pole.

6.      Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji zostanie utworzone konto Klienta. Utworzenie konta jest opcjonalne i nie jest konieczne do dokonania zakupu w Sklepie internetowym. Do utworzenia konta konieczne jest także utworzenie loginu i hasła Użytkownika. Loginem automatycznie staje się adres e-mail podany przy rejestracji, hasło podaje Klient po przejściu procedury zakładania hasła.
Za pośrednictwem Konta po zalogowaniu się Klient będzie mógł dokonywać dalszych zakupów. W usłudze konto Klienta przechowywana jest historia zakupów dokonywanych przez Klienta.

7.      W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient  proszony jest o dokonanie ich aktualizacji, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

8.      W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Klient jest proszony o dokonanie ich aktualizacji i o tym poinformowanie Sklepu internetowego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

9.      Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

10.  SKLEP ROSENTHAL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.       podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b.      dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;

c.       dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu internetowego, przy dochowaniu przez Sklep przy ocenie takich sytuacji zasady proporcjonalności.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu internetowego.

11.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

12.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.      korzystania ze Sklepu i usług świadczonych elektronicznie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

b.      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

c.       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

d.      niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

e.       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla SKLEP ROSENTHAL;

f.       korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego oraz newsletterze jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w sposób nienaruszający praw autorskich do treści umieszczonych w Sklepie internetowych lub newsletterze (w tym fotografii). Rozpowszechnianie fotografii produktów umieszczonych w Sklepie internetowym i newsletterze, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Ceramica Group sp. z o.o.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.rosenthal.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.      Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.  W przypadku części Towarów konieczne jest dokonanie zamówienie przez Sklep internetowy bezpośrednio u producenta- Towary te oznaczone są w sklepie jako dostępne jedynie „Na zamówienie”. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

5.      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia i akceptującego obowiązek zapłaty.

6.      Po dokonaniu akceptacji Klient może dokonać Zamówienia za pomocą formularza kontaktowego lub logując się na swoje konto na stronie www.rosenthal.pl

7.       Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem internetowym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.      Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oraz w przypadku Towarów „na zamówienie” przybliżony termin realizacji Zamówienia.

9.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10.   Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rosenthal.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

11.   Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu ogólne warunki sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

V. Dostawa

1.      Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dowód zakupu jest przesyłany drogą mailową, na adres mailowy wskazany przy procedurze składania Zamówienia.

2.       Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

a.       Firmy kurierskiej wskazanej na stronie Sklepu internetowego

b.      Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy lub w Salonach wskazanych podczas składania Zamówienia

c.       Ceramica Group Outlet, ul Stanisława Zwierzchowskiego 27, 61-249 Poznań  Odbiór od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.

3.      Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia i są zależne od wybranej przez Klienta firmy kurierskiej.

4.      Zamówienia o wartości 500 pln i powyżej wysyłane są na koszt Sklepu internetowego. W tym przypadku Sklep internetowy decyduje o wyborze dostawcy.

5.      Termin realizacji dostawy w przypadku Zamówień odstępnych w Sklepie wynosi w przypadku DHL, DPD do 3 dni roboczych, liczony jest od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 

6.      W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, brak jest Towaru w magazynie (m.in. Towar „na Zamówienie”) Klient zostanie o tym fakcie poinformowany w przeciągu 24h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może odstąpić od Umowy w całości bądź też bądź w części, tj. Towaru, który wydłuża czas realizacji Zamówienia. Odstąpienie może być dokonane na Adres odstąpienia, podając numer zamówienia oraz czy dotyczy ono całości, czy części Zamówienia (w tym wypadku należy podać dokładnie która część).

 

Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

 

7.      W przypadku zakupu Towaru Sklep internetowy ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki, zgłoszenie szkody i niezwłoczny kontakt ze Sklepem internetowym. 

VI. Ceny i metody płatności

1.      Ceny Towarów podawane są w kwocie brutto w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2.      Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a.       przelewem

b.      płatnością w systemie Pay U

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Uprzywilejowanym przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

1.      Konsument oraz Przedsiębiorca Uprzywilejowany, który zawarł umowę na odległość, może na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j.2020.02.21), od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust.2 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na Adres odstąpienia  podany w Regulaminie.

2.      Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w każdy dowolny sposób, z którego wynika jednoznacznie wola odstąpienia od umowy, w szczególności może zostać złożone w drodze oświadczenia na adres mailowy lub  na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanego, wraz z potwierdzeniem Zamówienia, dostępnym również pod adresem www.rosenthal.pl. Pobierz formularz.

3.      Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klient proszony jest również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności. W przypadku braku informacji zwrot płatności realizowany będzie w taki sam sposób w jaki została dokonana płatność.

4.      Sprzedawca potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5.      W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6.      Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany, ma obowiązek bezpiecznie zapakować Towary i zwrócić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili od Umowy. W miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

7.      Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany zwraca Towar na własne ryzyko oraz koszt.

8.      Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Towarów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd Towarem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Towaru.

9.      Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Uprzywilejowanego, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym za transport od Sklepu internetowego do Konsumenta, z tym zastrzeżeniem, że Sklep internetowy zwraca Konsumentowi jedynie koszty najtańszego, zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w ofercie Sklepu internetowego.

10.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

11.  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Ceramica Group Sp. z o.o.,  sklep@rosenthal.pl , Telefon: +48 730-900-116, 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (-ów)

– Adres Konsument lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (-ów)

– Podpis Konsumenta(-ów)  lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Sklep Internetowy zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

- na piśmie na adres: SKLEP INTERNETOWY ROSENTHAL - Ceramica Group Sp. z o.o., ul. Stanisława Zwierzchowskiego 27, 61-249 Poznań.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rosenthal.pl

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sklep internetowy uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Konsument jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar na koszt Sklepu Internetowego pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument jest zobowiązany udostępnić towar w miejscu, w którym się on znajduje. Sklep Internetowy zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Sklep internetowy odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Konsumentowi. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep internetowy. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia wady przez Sklep Internetowy.

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

SKLEP ROSENTHAL nie jest producentem Towarów i na sprzedawane produkty nie udziela dodatkowej gwarancji. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.      Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.rosenthal.pl następujące usługi elektroniczne:

a.       formularz kontaktowy;

b.      założenie i prowadzenie konta w Sklepie internetowym

c.       umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przy pomocy formularza zamówienia

d.       Newsletter

2.      Świadczenie usług elektronicznych przez jest bezpłatne.

3.      Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu wiadomości do Sprzedawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT. Rezygnacja z tej usługi jest możliwa w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

4.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na założeniu i prowadzeniu konta w Sklepie internetowym:

a.       dostępna jest po dokonaniu rejestracji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz podaniu dodatkowo następujących informacji:
i. hasło
ii. powtórz hasło

b.      polega na udostępnieniu Usługobiorcy dedykowanego panelu w ramach strony internetowej Sklepu, umożliwiającego modyfikację danych wskazanych podczas rejestracji.

c.       Klient może także w ten sposób śledzić historię zamówień już zrealizowanych.

d.      umowa ta zawierana jest na czas nieokreślony.

e.       u każdej chwili można zgłosić żądanie usunięcia konta w Sklepie internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@rosenthal.pl. Po usunięciu konta w Sklepie internetowym nie ma możliwości przywrócenia historii poprzednich Zamówień, przy ponownym założeniu konta.

5.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Rosenthal.pl przy pomocy formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i wygasa z chwilą złożenia zamówienia.

6.      Usługa Newsletter:

a.       polega na otrzymywaniu przez Klienta, na adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej informacje o nowych produktach w ofercie, aktualnych promocjach oraz innych informacjach o produktach oferowanych przez Sprzedawcę;

b.      może z niej skorzystać każdy odwiedzający Sklep internetowy, który wprowadzi zaakceptuje chęć otrzymywania newslettera na swój adres poczty elektronicznej, podany podczas składania Zamówienia lub rejestracji konta w Sklepie internetowym (poprzez oznaczenie „zapisz się do naszego newslettera”).Newsletter można zamówić kontaktując się na e-mail: sklep@rosenthal.pl

c.        

d.      w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub przez odznaczenie odpowiedniego pola w koncie Klienta.

XI Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.      SKLEP ROSENTHAL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.       Klient może powiadomić SKLEP ROSENTHAL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@rosenthal.pl

3.      W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4.      SKLEP ROSENTHAL zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.      Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2.      Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

3.       Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

4.      Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5.      Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XIII. Postanowienia końcowe

1.      Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami i Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

2.      . Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SKLEP ROSENTHAL a Klientem, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu internetowego.

3.       W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4.      Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić w następujących wypadkach:

a.       zmiany przepisów prawa lub zmiany interpretacji przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, decyzji administracyjnych, interpretacji, wyjaśnień lub zaleceń wydanych przez właściwe urzędy lub organy, jeśli ma ona wpływ na kwestie objęte Regulaminem;

b.       zmiany sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem spowodowanej względami technicznymi i technologicznymi, względami bezpieczeństwa, usprawnieniem działania Sklepu internetowego lub podniesieniem jakości świadczonych przez Sklep internetowy usług;

c.       zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług objętych Regulaminem poprzez wprowadzenie nowych funkcjonalności lub usług, modyfikacji lub wycofania dotychczasowych funkcjonalności lub usług;

d.       zmiany sposobów płatności lub dostawy oraz zmiany kosztów dostawy;

e.       konieczności wprowadzenia zmian redakcyjnych;

5.      Przed zmianą Regulaminu Sklepu internetowego konieczne jest uprzednie poinformowanie Klientów o zakresie przewidywanych zmian z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

6.      Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Adresu reklamacji lub odstąpienia, na adres mailowy:sklep@rosenthal.pl, oraz na numer telefonu +48 730900116

Menu

Ustawienia

Udostępnij

Utwórz darmowe konto aby dodawać ulubione przedmioty.

Zarejestruj się

Utwórz darmowe konto do korzystania z listy obserwowanych.

Zarejestruj się